iQon

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Program dzieli się na poszczególne priorytety:

 1. Proces wnioskowania:

  Przygotowanie zarysu projektu (Project outline). W tej fazie zarys projektu przedstawiany jest w Ambasadzie Szwajcarii. Zarys ten będzie zawierał wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia ogólnej oceny proponowanego projektu. Jeżeli strona szwajcarska zaakceptuje zarys projektu, wnioskodawca może się przygotowywać Kompletną Propozycje Projektu. Strona szwajcarska może zgłosić uwagi, które muszą zostać uwzględnione podczas opracowywania przez wnioskodawcę Kompletnej Propozycji Projektu. Ocena Kompletnej Propozycji Projektu wykonywana jest przez właściwe Instytucje Pośredniczące. Następnie wniosek podlega ocenie przez Ambasadę Szwajcarii i przekazywany jest stronie szwajcarskiej, która podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na podstawie Kompletnej Propozycji Projektu.

 2. Zasady dofinansowania:
  • dofinansowanie do 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu ( z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt b, c);
  • dofinansowanie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego;
  • całkowicie finansowane mogą być Projekty dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej, Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz wsparcie finansowe, z którego korzysta sektor prywatny.

  Krajowa Instytucja Zarządzająca – w Polsce – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie Programem Współpracy oraz za programowanie , wdrażanie, zarządzanie finansowe, kontrolę i ewaluację Projektów, jak również za wykorzystanie środków pomocy finansowej w zgodzie z zapisami Umowy ramowej.

 3. System naboru wniosków:
  • procedura konkursowa – dotyczy projektów, których specyfika w kontekście wielkości alokacji pozwala na udzielenie dotacji stosunkowo dużej liczbie projektów. W przypadku tej procedury , Instytucja pośrednicząca opracowuje regulamin konkursu, określający m.in.: typ kwalifikowanych wnioskodawców, typ kwalifikowanych projektów, rodzaj kwalifikowanych kosztów, zasady udzielania wsparcia, terminy, wymogi na każdym etapie konkursu, alokację itp.

   Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs poprzez umieszczenie go na swojej stronie internetowej oraz w prasie ogólnopolskiej. To ona prowadzi punkt informacyjny dotyczący zasad konkursu oraz przyjmuje od potencjalnych Instytucji Realizujących Zarysy Projektów i Kompletne Propozycje Projektów.

  • procedura pozakonkursowa – projekty są wybierane przez Instytucję Pośredniczącą we współpracy z właściwymi ministerstwami.

   Pozakonkursowa metoda wyboru wniosków zależy od obszaru wsparcia i może przybierać m.in. formy:

   • wskazanie przedsięwzięć spełniających kryteria Programu Współpracy spośród projektów wybranych wcześniej w ramach programów finansowych z innych środków ( np. programy operacyjne 2004-2006 i 2007-2013), które nie uzyskały finansowania z przyczyn niezależnych od Instytucji Realizujących;
   • wskazanie przedsięwzięć wynikających z odpowiednich programów lub strategii rządowych lub wojewódzkich;
   • w przypadku organizacji międzynarodowych – przedłożenie projektu bezpośrednio lub przez instytucję odpowiedzialna za dany obszar kompetencji;

   Instytucja Pośrednicząca umieszcza na swojej stronie internetowej kryteria wyboru projektów.

   Właściwa Instytucja Pośrednicząca we współpracy z właściwym ministerstwem dokonuje identyfikacji przedsięwzięć kwalifikujących się do uzyskania wsparcia.

   Po dokonaniu wyboru projektów, Instytucja Pośrednicząca przekazuje je do KIK (w Polsce MRR). Po zakończeniu oceny informacje o wybranych projektach umieszczane są na stronach internetowych.