iQon

Środek 5.1. Pomoc techniczna

O dofinansowanie mogą starać się organy lub instytucję zaangażowane we wdrażanie PO, jak również organa odpowiedzialne za egzekwowanie zasad WPR.

Wsparcie finansowe wynosić będzie do wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (75% EFR i 25% krajowy wkład publiczny.)

Dofinansowanie na:
  • wstępne studia ułatwiające wdrażanie różnych osi priorytetowych/środków, takie jak: strategia dla chowu i hodowli ryb, strategia komunikacji, analiza rynku;
  • działania komunikacyjne: zostanie przygotowana strategia komunikacji do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący;
  • wydatki związane z wdrażaniem PO, w tym koszty operacyjne systemów zarządzania i kontroli wszystkich zaangażowanych organów, pod nadzorem Instytucji Zarządzającej;
  • wydatki związane z zamknięciem Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa za okres programowania 2004 – 2006; wydatki związane z podniesieniem potencjału zasobów ludzkich w służbach związanych z nadzorem egzekwowania WPR;
  • oceny i inne studia, wraz z dokonaniem oceny pośredniej, której wyniki będą mogły być wykorzystane przez Komisję Europejską w strategicznej debacie na temat postępów wdrażania Krajowych Planów Strategicznych przewidzianej w artykule 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006;
  • ustanowienie krajowej sieci grup rybackich korzystających z osi 4 w ramach tego Programu Operacyjnego zgodnie z artykułem 45 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, włączając wydatki związane z procesem ustanawiania LGR;
  • działania na rzecz rozpowszechniania informacji, tworzenia sieci, podnoszenia poziomu świadomości, propagowania współpracy i wymiany doświadczeń na terenie całej Wspólnoty.