iQon

Środek 3.5. Projekty pilotażowe

O dofinansowanie mogą starać się organizacje naukowe, instytuty badawcze, organizacje ekologiczne, organizacje producentów, inne organizacje wyznaczone w tym celu przez Instytucję Zarządzającą, administracja, przedsiębiorstwa prywatne.

Wsparcie finansowe wynosić będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% pochodzić będzie z EFR.

Dofinansowanie na:
  • testowania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
  • testowania ulepszeń technicznych mających na celu redukcję zużycia energii przez statki rybackie, ulepszeń silników, wyposażenia lub narzędzi połowowych a także redukcję emisji i przyczyniających się do walki ze zmianami klimatycznymi (zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008;
  • opracowania i testowania metod poprawy selektywności narzędzi połowowych, ograniczenia przyłowów i odrzutów oraz metod redukujących wpływ rybołówstwa na środowisko;
  • symulacji metod zarządzania stadem, podziału kwot połowowych, w tym, w razie konieczności ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, w tym również eksperymentalne zarybianie;
  • opracowania alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem.