iQon

Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

O dofinansowanie mogą starać się: - Organizacje, grupy lub stowarzyszenia; - Ciała publiczne lub półpubliczne realnie zaangażowane i reprezentowane w sektorach rybactwa i akwakultury; - Inne organa wyznaczone w tym celu przez Instytucję Zarządzającą. Wsparcie finansowe wynosić będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% całości kwalifikowalnej inwestycji pochodzić będzie z EFR. Dofinansowanie na: - budowę i/lub instalację stałych lub ruchomych urządzeń przeznaczonych do ochrony i rozwoju wodnej i fauny wodnej; - rekultywację wód śródlądowych, w tym tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych (budowa i instalacja obiektów ograniczona będzie do istniejących przeszkód); - ochronę i poprawę środowiska w ramach programu Natura 2000, jeśli wiąże się to z działalnością połowową; - bezpośrednie zarybianie nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy, o ile nie zostało przewidziane wyraźnie jako środek służący ochronie we wspólnotowym akcie prawnym.