iQon

Środek 3.1. Działania wspólne

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Organizacje uznane zgodnie z rozporządzeniem KE nr 104/2000 jako reprezentujące producentów;
  • Inne stowarzyszenia sektora rybackiego;
  • Przedsiębiorstwa prywatne, ciała publiczne lub półpubliczne;
  • Instytuty badawcze.

Wsparcie finansowe wynosił będzie 100% całości inwestycji, z czego 75% całości kwalifikowalnej inwestycji pochodzić będzie z EFR.

Dofinansowanie na:
  • tworzenie nowych organizacji producentów i restrukturyzacji istniejących zgodnie z rozporządzeniem KE nr 104/2000;
  • poprawę kwalifikacji zawodowych, tworzenia sieci i wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy organizacjami i naukowcami – organizacja szkoleń, seminariów, programów wymiany praktyk i konferencji. Dotyczyć one będą w szczególności obszarów związanych z higieną, kontrolą jakości, możliwością śledzenia pochodzenia, itd.;
  • propagowanie współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami w sektorze rybactwa;
  • promocję selektywnych metod i sprzętu połowowego i ograniczeniu przyłowów oraz propagowanie poprawy higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy, jak również usuwania zagubionego sprzętu połowowego;
  • przeprowadzanie audytów energetycznych dla grup statków oraz porady ekspertów dotyczące planów restrukturyzacji i modernizacji w tym programu na rzecz dostosowania floty o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 744/2008.