iQon

Środek 2.4. Rybołówstwo śródlądowe

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Prywatni i publiczni operatorzy rybołówstwa śródlądowego;
  • Przedsiębiorstwa prywatne;
  • Organizacje lub stowarzyszenia producentów;
  • Rybacy.

Wsparcie finansowe waha się od 20 do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje we flotę prowadzącą połowy na jeziorach i rzekach Polski w celu poprawienia bezpieczeństwa na statkach, warunków pracy, higieny i jakości produktów;
  • modernizację obiektów związanych z rybołówstwem na obszarach śródlądowych, w tym inwestycje w miejsca wyładunku i przystanie. Modernizacja będzie dotyczyć inwestycji w zakresie poprawy warunków pracy, obiektów magazynowych, higieny i jakości produktów;
  • zmianę przeznaczenia jednostek do prowadzenia połowów ryb na inne działania poza rybołówstwem;
  • wsparcie dla tymczasowego zaprzestania dla właścicieli i rybaków działających na wodach śródlądowych zgodnie z kryteriami art. 33 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.