iQon

Program „Wydarzenia artystyczne”

Priorytet 1 – Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne;

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe;
 • Samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem muzeów i bibliotek);
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
 • wydarzenia artystyczne: festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle, wystawy, koncerty i nagrania audio-video o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, prezentujące wszystkie dziedziny polskiej i światowej kultury;
 • przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (w tym dokumentacje i archiwizacje) a także popularyzacje i promocje wybitnych artystów polskich, w tym, twórców teatru, sztuk scenicznych, kompozytorów, choreografów, reżyserów, aktorów.

Priorytet 2 – Sztuki wizualne

O dofinansowanie mogą strać się:
 • Organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe;
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
 • zakup obiektów i kolekcji sztuki współczesnej mający na celu tworzenie reprezentatywnych zbiorów regionalnych, ich prezentacja i popularyzacja;
 • festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy i inne projekty i działania artystyczne(wraz z ich dokumentacją w postaci katalogów, bądź w formie elektronicznej) o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, prezentujące wszystkie dziedziny z obszaru szeroko rozumianych współczesnych sztuk wizualnych, w tym sztuki użytkowej i wzornictwa, jak również sztuki multimedialnej, konceptualnej, instalacji, happeningu, performens, itp.;
 • przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (w tym dokumentację i archiwizację), a także popularyzację i promocję medialną dokonań wybitnych artystów polskich.