iQon

Program „Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”

Program „Solidarność pokoleń” ma:
  • stworzyć zachęty dla pracodawców do zatrudniania i utrzymywania z zatrudnieniu osób starszych.
  • umożliwić 50-latkom poprawę kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy
W ramach programu rząd proponuje:
  • działania na rzecz poprawy warunków pracy, promocji zatrudnienia pracowników po 50-tym roku życia i zarządzania wiekiem
  • działania na rzecz poprawy kompetencji i kwalifikacji pracowników po 50-tym roku życia
  • zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników po 50-tym roku życia poprzez zwolnienie pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby którym brakuje nie więcej niż 5 lat do wieku emerytalnego
  • aktywizację osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy po 50-tym roku życia
  • aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
  • zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet
  • ograniczenie dezaktywizacji pracowników w systemie świadczeń społecznych

Realizacja dużej części zadań w ramach polityki rynku pracy należy do samorządów, dlatego ich zaangażowanie w program będzie bardzo ważne. Działanie te będą finansowane z budżetu państwa, a także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.