iQon

Program „ Rozwój infrastruktury kultury”

O dofinansowanie mogą starć się:
  • Samorządowe instytucje kultury;
  • Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe;
  • Niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne;
  • Publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Jednostki samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie na:
  • remont, modernizację, adaptację nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji (projekty architektoniczne, studia wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko);
  • zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej;
  • współfinansowanie projektów budowy i modernizacji obiektów służących działalności kulturalnej ze środków europejskich mających podpisane umowy na dofinansowanie projektu.