http://www.iqon.pl/program-promesa-mkidn.html

Iqon Sp. z o.o.

Program „ Promesa MKiDN ”

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury i filmowe oraz instytucje współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Archiwa państwowe;
 • Publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne,
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
Dofinansowanie na:
 • ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 • budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury publicznych szkół i uczelni artystycznych;
 • rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury;
 • międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne;
 • rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59