iQon

Program PROGRESS 2007-2013

Od początku 2007 roku można ubiegać się o pieniądze z Komisji Europejskiej i przeznaczać je na projekty w ramach wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS. Program PROGRESS nie jest funduszem strukturalnym, a dotacje z Komisji Europejskiej są łatwiejsze do zdobycia!

Najważniejszym celem Programu jest przede wszystkim finansowe wsparcie podmiotów krajowych we wdrażaniu celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych.

Program podzielony jest na pięć sekcji:
  • zatrudnienie;
  • ochrona socjalna i integracja społeczna;
  • warunki pracy;
  • walka z dyskryminacją i promowanie różnorodności;
  • równość płci

Wsparcie techniczne wdrażania programu należy w całości do zadań Komisji Europejskiej jako bezpośrednio zarządzającej programem. Na cały siedmioletni okres realizacji programu założono budżet w wysokości 683,25 mln euro.

Dostęp do środków z PROGRESS mają wszystkie państwa członkowskie, publiczne służby zatrudnienia i prowadzone przez nie biura zatrudnienia. Ważnym beneficjentem środków będą władze lokalne i regionalne, partnerzy społeczni oraz organizacje pozarządowe. Wsparcie finansowe otrzymają też takie podmioty jak: wyższe uczelnie i placówki badawcze, krajowe urzędy statystyczne oraz środki masowego przekazu.

Dotacje przyznawane są po rozstrzygnięciu konkursu ofert (calls for proposals), a maksymalne dofinansowanie w tym przypadku wynosi 80%. Poza tym, Komisja Europejska ogłasza również konkursy przetargowe (calls for tender), które finansowane są przez Komisję w 100%.

Wszystkie ogłoszone konkursy i przetargi można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm