iQon

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Celem programu jest:

  • poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych,
  • poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
  • poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja rozwoju działalności gospodarczej na wsi.

Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie można wykorzystać nie tylko na rozwój tradycyjnie pojętego rolnictwa, ale również na tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.