iQon

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Ma pozwolić sprostać wyzwaniom stawianym państwom członkowskim przez odnowioną Strategię Lizbońską. Najistotniejsze z nich to uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacji oraz wzrost liczby trwałych miejsc pracy. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.