iQon

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

Największy w historii Unii Europejskiej Program na lata 2007 - 2013. Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturalnej i rozwijaniu spójności terytorialnej.