iQon

Program „ Edukacja kulturalna”

Priorytet 1 - Edukacja kulturalna

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe;
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Podmioty gospodarcze działające w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
 • interdyscyplinarne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające różnego rodzaju działania takie jak np. zajęcia/warsztaty artystyczne/twórcze z udziałem artystów i profesjonalistów ze wszystkich dziedzin sztuki zakończone prezentacją dokonań;
 • kompleksowe projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w ramach których realizowane są działania artystyczne poświęcone jednej dziedzinie sztuki;
 • przeglądy i konkursy artystycznej twórczości nieprofesjonalnej połączone z zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez twórców i profesjonalistów;
 • kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące aktywne uczestnictwo w kulturze.

Priorytet 2 – Obserwatorium kultury

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Organizacje pozarządowe;
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły wyższe (z wyłączeniem szkół i uczelni, dla których Minister pełni funkcje organu nadzorującego);
 • Podmioty gospodarcze działające w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
 • warsztaty, kursy, szkolenia i staże, specjalistyczne kształcenie dla osób zawodowo zajmujących sie organizacja życia kulturalnego z zakresu wdrażania nowoczesnych metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania kulturą;
 • programy badawcze, dokumentacyjne i analityczne z zakresu kultury, w tym kultury języka polskiego oraz przemysłów kultury wraz z publikacja prac badawczych i innych wydawnictw służących diagnozie stanu kultury oraz organizacja konferencji i seminariów;
 • pomoce dydaktyczne (wydawnictwa książkowe, audiowizualne, scenariusze zajęć itp.) służące wprowadzaniu nowych metod edukacyjnych w podmiotach działających w sferze kultury;
 • budowa, wdrażanie i funkcjonowanie wielofunkcyjnych, elektronicznych systemów informacji o procesach, twórcach i zjawiskach w obszarze kultury; szczególnie w zakresie sztuki współczesnej, w postaci baz danych, portali internetowych itp.