iQon

Program „ Dziedzictwo kulturowe”

Priorytet 1 – Ochrona zabytków

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Osoby fizyczne;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Inne jednostki organizacyjne (np. samorządowe instytucje kultury, kościoły lub związki wyznaniowe.
Dofinansowanie na:
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji niewymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

Priorytet 2 – Rozwój instytucji muzealnych

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe;
 • Samorządowe instytucje kultury.
Dofinansowanie na:
 • organizacja czasowych wystaw muzealnych, zwłaszcza o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym druk katalogów spełniających wysokie normy jakościowe i merytoryczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do realizacji wystawy;
 • modernizacja stałych wystaw muzealnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, w tym zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu multimedialnego;
 • zakupy muzealiów, archiwaliów i starodruków;
 • konserwacja oraz mikrofilmowanie muzealiów, archiwaliów, starodruków, inkunabułów i księgozbiorów;
 • zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich.

Priorytet 3 – Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Organizacje pozarządowe;
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Kościoły i związki wyznaniowe.
Dofinansowanie na:
 • rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących sie poza granicami kraju;
 • rewaloryzacja, konserwacja, ochrona i zachowanie zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej poza granicami kraju;
 • dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granica polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne, archiwalne i inwentaryzacja);
 • promowanie badan naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;
 • upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;
 • pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.

Priorytet 4 – Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe;
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie wyższe;
 • Jednostki naukowo-badawcze podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarcza w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
 • budowa baz danych, stron internetowych i portali z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wyposażenie pracowni digitalizacyjnych;
 • digitalizacja dokumentów bibliotecznych, archiwalnych i muzealiów;
 • tworzenie kolekcji cyfrowych, wirtualnych muzeów i bibliotek cyfrowych;
 • budowa i rozbudowa sieci i systemów informatycznych;
 • realizacja prac badawczych w zakresie tworzenia i udostępniania zasobów cyfrowych, w tym opracowanie standardów.

Priorytet 5 – Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

O dofinansowanie mogą strać się:
 • Organizacje pozarządowe
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury.
Dofinansowanie na:
 • warsztaty, kursy, szkolenia służące przekazywaniu umiejętności i tradycji szczególnie w formie tzw. „szkół tradycji” i „szkół ginących zawodów”, w tym specjalistyczne szkolenia dla animatorów, instruktorów kultury i nauczycieli;
 • tworzenie programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych dotyczących zagadnień tradycyjnej kultury regionalnej;
 • tworzenie źródeł służących dokumentowaniu i archiwizowaniu zjawisk kultury ludowej; ich gromadzenie, ochrona, udostępnianie i popularyzacja;
 • zakup obiektów oraz kolekcji dzieł sztuki ludowej w celu ich publicznego udostępniania;
 • konkursy, przeglądy i festiwale sztuki i rękodzieła ludowego, służące kultywowaniu i popularyzacji tradycyjnych i unikalnych elementów kultury ludowej;
 • działania na rzecz ochrony unikalnych elementów kultury tradycyjnej, szczególnie w zakresie architektury regionalnej oraz gwar.