iQon

Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia

Cel 1: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej.

Rodzaje kwalifikowanych projektów:

 • Rozwój promocji zdrowia oraz strategii i struktur w zakresie profilaktyki zdrowotnej( zarówno rządowej jak i pozarządowej);
 • Prowadzenie przede wszystkim długofalowych (3-5 lat) i o dużym zasięgu kampanii promocji zdrowia oraz kampanii na rzecz przeciwdziałania chorobom ( np. wywołanych spożywaniem alkoholu, tytoniu, środków odurzających, HIV/AIDS, gruźlicy i otyłości) na poziomie krajowym;
 • Prowadzenie kampanii promocji zdrowia oraz kampanii na rzecz przeciwdziałania chorobom o mniejszym zasięgu na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • Programy z zakresu edukacji na temat ochrony zdrowia ( np. dla dzieci i młodzieży);

Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

Typy projektów:

 • Poprawa zdolności do realizacji polityki i strategii rozwoju na szczeblu regionalnym i krajowym dotyczących osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Poprawa jakości dostarczania usług dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Sprzęt i szkolenia z zakresu pielęgniarstwa na podstawowym poziomie oraz z zakresu opieki społecznej;
 • Sprzęt dla personelu i jego szkolenie z zakresu usług ambulatoryjnych i domowej opieki pielęgniarskiej;
 • Szkolenia dla specjalistów z zakresu usług ambulatoryjnych oraz domowej opieki pielęgniarskiej;
 • Budowa/ renowacja hospicjów, realizowane jako część większego programu;
 • Wzmacnianie zdolności instytucji rządowych i pozarządowych w celu lepszej integracji osób niepełnosprawnych (szkolenia, tworzenie miejsc pracy);