iQon

Priorytet 3. Sektor prywatny

I. obszar tematyczny: Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Cel 1: Promocja zatrudnienia.

Typy projektów:

  • udział w kapitale akcyjnym i zadłużeniu lokalnych jednostek finansowych;
  • usługi finansowe świadczone przez lokalne jednostki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • projekty dotyczące budowania zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.

Całkowita alokacja wynosi do 63 milionów franków szwajcarskich.

II. obszar tematyczny: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Cel 2: Zwiększenie rynkowego udziału polskiego eksportu dóbr i usług, przy uwzględnieniu różnic regionalnych tam, gdzie jest to możliwe.

Typy projektów:

  • wsparcie lokalnych usługodawców w zakresie Eko- wydajności i korporacyjnej społecznej odpowiedzialności;
  • programy edukacyjne w zakresie turystyki i planowania celów wyjazdów turystycznych.

Całkowita alokacja wynosi do 10 mln CHF.