iQon

Priorytet 3 – Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne

Obszary wsparcia:
 • Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – m.in. kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin;
 • Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży - w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny przez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych;
 • Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych - m.in. przez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochronę praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego;
 • Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych - ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie;
 • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego;
 • Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa - w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych;
 • Promocja zdrowia;
 • Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych;
 • Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych;
 • Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych;
 • Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców;
 • Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską – m.in. wspieranie działań mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury, organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieży;
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna – m.in. promocja krajoznawstwa przez turystykę wśród dzieci i młodzieży;
 • Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej - przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych klęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym.