iQon

Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura

I. obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.

Cel 1: Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego.

Typy projektów 1:

Minimalna wartość projektu 15 mln CHF realizowane w obszarze:
 • zarządzania odpadami stałymi: zbiórka, segregacja oraz oczyszczanie odpadów, odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych.

Cel 2: Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Typy projektów 2:

Minimalna wartość projektu 10 mln CHF realizowane w obszarach:
 • wprowadzanie systemów energii odnawialnej ( np. słonecznej, wietrznej);
 • poprawa efektywności energetycznej np., zmniejszenie strat w zużyciu energii;
 • zmniejszenie emisji pochodzących z elektrowni cieplnej oraz regionalnych systemów grzewczych.

Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

Typy projektów 3:

Minimalna wartość projektu 3 mln CHF, projekty zakładające elementy inwestycyjne – 10 mln CHF realizowane w obszarach:
 • przygotowanie dokumentacji (studia wykonalności) dla dużych inwestycyjnych projektów z zakresu komunikacji;
 • małe i dobrze ukierunkowane projekty dotyczące infrastruktury kolejowej i taboru;
 • modernizacja systemów monitorujących i sterujących;
 • usługi dla pasażerów oraz usługi biletowe.

Całkowita alokacja wynosi do 117.5 mln CHFII. obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie trans granicznych inicjatyw środowiskowych.

Cel 1: Ochrona natury i funkcjonowania ekosystemów w sposób zrównoważony na obszarach koncentracji geograficznej.

Typy projektów:

 • rozwój oraz wdrażanie zintegrowanych koncepcji zarządzania zasobami naturalnymi, w tym ochrona środowiska, gospodarcze oraz społeczne jego użytkowanie;
 • promowanie eko-turystyki, w tym infrastruktury rekreacyjnej oraz informacyjnej;
 • podnoszenie świadomości i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony środowiska;
 • wzmacnianie zdolności w zaangażowanych instytucjach;
 • Konwencja Karpacka: system współpracy i wdrażanie.

Całkowita alokacja wynosi do 10 mln CHF