iQon

Priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform

I. Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

Cel: Zwiększenie zatrudnienia i wysokości dochodu

Dotyczy obszarów koncentracji geograficznej czyli województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyski oraz małopolskie.

Typy projektów:

 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego ukierunkowany na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich;
 • Rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży i osób z obszarów rolniczych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego;
 • Rozwój sieci partnerstw, kapitału społecznego – wsparcie pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny;

Wnioskodawca:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne;
 • związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • euroregiony;
 • ośrodki doradztwa rolniczego;
 • agencje rynku rolnego;
 • agencje rozwoju regionalnego;
 • organizacje pozarządowe.

Całkowita alokacja wynosi 50 mln CHFII. Obszar tematyczny: Środki ochrony granic

Cel: Zwiększenie ochrony wschodnich granic UE.

Typy projektów:

 • zwiększenie wydajności i sprawności przejść granicznych;
 • wsparcie jednostek celnych oddelegowanych do walki z przestępczością;
 • unowocześnienie przejść granicznych w zakresie komputeryzacji, wyposażenia i systemu zarządzania, w tym opracowywanie i wdrażanie cyfrowego systemu komunikacji radiowej.

Całkowita alokacja wynosi 20 mln CHF.