iQon

Pomoc humanitarna dla Sudanu Południowego

Celem zadania jest realizacja projektu z zakresu pomocy humanitarnej, którego beneficjentem będzie w szczególności ludność zamieszkująca lub przebywająca na terenie Sudanu Południowego.

Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 1 000 000,00 PLN.