iQon

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; - Partnerów społecznych (organizacje pracodawców i związki zawodowe);
  • Osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa);
  • Samorządów gospodarczych i zawodowych;
  • Jednostek samorządu terytorialnego;
  • Instytucji rynku pracy;
  • Społeczności lokalnych;
  • Organizacji pozarządowych.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1.2:
  • wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego;
  • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych;
  • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;