iQon

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Osób długotrwale bezrobotnych;
 • Osób niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 • Osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;
 • Osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi;
 • Osób powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich;
 • Osób po pięćdziesiątym roku życia (50+);
 • Młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym;
 • Osób bezdomnych;
 • Uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą, mający trudności z integracją zawodową i społeczną;
 • Członków mniejszości etnicznych i narodowych;
 • Osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną;
 • Osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia);
 • Osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu
 • Otoczenia osób wykluczonych społecznie;
 • Instytucji pomocy i integracji społecznej i ich pracowników;
 • Partnerów społecznych i gospodarczych.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 7.2.1:
 • wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej;
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;