iQon

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Uczelni (instytucji, kadr akademickich);
 • Studentów, słuchaczy, doktorantów oraz innych osób biorących udział w kształceniu.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 4.1.1:
 • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, doktoranckich oraz dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki;
 • opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształceń na odległość ( studia, studia podyplomowe, kursy);
 • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania;
 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na runek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni;
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania;
 • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe);
 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże post doktorskie);
 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki;
 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni.