iQon

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Uczniów;
 • Nauczycieli i doradców zawodowych;
 • Instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
 • Szkół i placówek oświatowych oraz ich organy prowadzące;
 • Kuratoriów oświaty;
 • Centralnej i Okręgowej Komisje Egzaminacyjnej;
 • Uczelni i jednostek naukowych;
 • Administracji oświatowej;
 • Organów prowadzących szkoły i placówki;
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 3.4.3:
 • opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
 • budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris);
 • publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych;
 • opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.