iQon

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod Kształcenia

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Szkół i placówek oświatowych;
 • Uczelni i jednostek naukowych;
 • Administracji oświatowej;
 • Organów prowadzących szkoły i placówki;
 • Kuratoriów oświaty i innych instytucje realizujących nadzór pedagogiczny
 • Centralnej Komisja Egzaminacyjnej;
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
 • Dzieci i młodzieży przebywających za granicą.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 3.3.4:
 • doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy;
 • upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris;
 • opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granicą szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą).