iQon

Działanie 1.5 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
  • wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
  • działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.
Dofinansowanie na:
  • inwestycje i wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych – małych lub średnich przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub przedsiębiorstwach, których obrót nie przekracza 200 mln EUR.