iQon

Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

O dofinansowanie mogą się starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i / lub wychowujące dzieci;
  • pracodawcy.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 1.3.2:
  • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, poprzez:
    • realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego;
    • Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika;