http://www.iqon.pl/poddzialanie-1-2-3-zwiekszenie-wartosci-dodanej-podstawowej-produkcji-rolnej-i-lesnej.html

Iqon Sp. z o.o.

Poddziałanie 1.2.3 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
 • posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
 • działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

Dofinansowanie na:

Pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
 • inwestycje materialne:
  • budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi;
  • zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży;
  • zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
  • zakup specjalistycznych środków transportu;
  • zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
 • inwestycje niematerialne:
  • zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania;
  • wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu;
  • przygotowanie biznesplanu;
  • opłaty za patenty lub licencje;
  • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59