iQon

Poddziałanie 1.2.1 Modernizacja gospodarstw rolnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Dofinansowanie na:

Inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:

 • inwestycje materialne:
  • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli;
  • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego;
  • zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich;
  • zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;
 • inwestycje niematerialne:
  • zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;
  • usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.