iQon

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

O dofinansowanie mogą starać się: Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez:
  • Instytucje sektora finansów publicznych;
  • Szkoły wyższe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie na: Inwestycje związane z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości.
  • budowa, przebudowa i remont16 obiektów instytucji otoczenia biznesu;
  • zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie, gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu;
  • zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności około biznesowej tych jednostek.