iQon

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje na szczeblu centralnym konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wdrażane działania Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty", koncentrują się na podwyższaniu jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowaniu kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. W ramach Priorytetu realizowane są zarówno projekty systemowe, jak i konkursowe. Do udziału w konkursach uprawnione są wszytskie podmioty, które spełniają dane kryteria. Projekty konkursowe przewidziane do realizacji w 2010 roku to: