iQon

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Dofinansowanie dla przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe w wielu obszarach tematycznych.
Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dzieli się na poszczególne priorytety: