iQon

Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Administracja rządowa;
 • Parki narodowe i krajobrazowe;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Jednostki naukowe;
 • Instytucje kultury;
 • Szkoły wyższe;
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Instytucje otoczenia biznesu;
Dofinansowanie na:
 • projekty współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w szczególności z różnych państw członkowskich UE a także najbliższych sąsiadów.Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.:edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia.