iQon

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
 • Pracodawców i pracowników przedsiębiorstw;
 • Organizacji pracodawców;
 • Przedstawicielstwa pracowniczego;
 • Jednostek samorządu terytorialnego;
 • Instytucji rynku pracy;
 • Społeczności lokalnych;
 • Organizacji pozarządowych.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1.3:
 • tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
  • organizacji pracy;
  • form świadczenia pracy;
  • promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • godzenia życia zawodowego i prywatnego.
 • promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego;
 • upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.