http://www.iqon.pl/dzialanie-7-3-inicjatywy-lokalne-na-rzecz-aktywnej-integracji-1.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Mieszkańców gmin wiejskich, miejsko –wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców;
  • Społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów;
  • Podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 7.3:
  • projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich;
  • wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich;
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
  • Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
    www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59