http://www.iqon.pl/dzialanie-7-3-gospodarka-odpadami.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 7.3 Gospodarka odpadami

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Administracja rządowa;
 • Parki narodowe i krajobrazowe;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Przedsiębiorcy.
Dofinansowanie na:
Inwestycje, które wprowadzą system gospodarki odpadami komunalnymi zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, obsługujące do 150 tys. mieszkańców, w tym:
 • budowa i rozbudowa sortowni odpadów;
 • budowa i rozbudowa kompostowni odpadów;
 • budowa stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych;
 • budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów;
 • rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych;
 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych;
 • organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów;
 • organizacja gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych;
 • likwidacja dzikich wysypisk i mogilników.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59