iQon

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Administracja rządowa;
 • Parki narodowe i krajobrazowe;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Jednostki naukowe;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Przedsiębiorcy.
Dofinansowanie na:
 • inwestycje (modernizacja, rozbudowa i budowa) dotyczące systemów ciepłowniczych i wyposażenia ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza;
 • przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, np. wymiana urządzeń ciepłowniczych;
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – rozwój infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej.

W ramach tego działania realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.