iQon

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

O dofinansowanie mogą się starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 6.2:
  • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
    • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
    • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
    • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).