iQon

Działanie 6.2 Turystyka

O dofinansowanie mogą starć się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Przedsiębiorcy sektora turystyki
Dofinansowanie na:
 • promowanie walorów przyrodniczych;
 • ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego np.:
  • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową;
  • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i rekreacyjną, w tym bazy okołoturystycznej
 • inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, np.: trasy i szlaki turystyczne;
 • ścieżki rowerowe.