iQon

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Parki krajobrazowe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Przedsiębiorstwa;
 • Podmioty prowadzące uzdrowiska w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu Zdroju i Maruszy pod Grudziądzem.
Dofinansowanie na:
 • rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo – uzdrowiskowej;
 • budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi specyficznych form turystyki;
 • budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
 • budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej;
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych;
 • integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej;
 • organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego granicami.