iQon

Działanie 6.1 Rozwój miast, schemat A

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Administracja rządowa;
 • Instytucje kultury;
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Instytucje otoczenia biznesu;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.
Dofinansowanie na:
Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji:
 • modernizacje, renowacje budynków poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
 • modernizacje, renowacje części wspólnych domów wielorodzinnych;
 • modernizacje, renowacje, adaptacje budynków na cele utworzenia mieszkań socjalnych;
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich;
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej;
 • budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.