iQon

Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

O dofinansowanie mogą starać się:

 • Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
 • Organizacje pozarządowe - jednostki rządowe i samorządowe;
 • Policja;
 • Służba Celna;
 • Straż Graniczna;
 • Straż Pożarna;
 • Parki narodowe;
 • Parki krajobrazowe i ich zespoły;
 • Wojewódzcy konserwatorzy przyrody;
 • Ośrodki edukacji ekologicznej;
 • Instytucje naukowe oraz badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyższe lub ich jednostki organizacyjne;
 • Instytucje oświatowe.

Dofinansowanie na:

 • ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy edukacyjne dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • kampanie informacyjno-promocyjne, w tym kampanie audiowizualne oraz programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post;
 • ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych;
 • organizacja ogólnopolskich i ponadregionalnych konkursów i festiwali ekologicznych;
 • budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, moderowanie platform dialogu społecznego, jako elementu integrującego społeczeństwo, zwłaszcza organizacje społeczne w procesie podejmowania decyzji.