iQon

Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi;
  • Urzędy morskie;
  • Jednostki rządowe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego;
  • Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Dofinansowanie na:

  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych obszarów chronionych;
  • opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.