iQon

Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Zarządcy dróg i linii kolejowych;
  • Właściwe jednostki rządowe i samorządowe;
  • Parki narodowe i krajobrazowe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Instytucje naukowe oraz jednostki badawczo rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne.
  • Dofinansowanie na:

    • przywracanie drożności i funkcjonowania ekologicznych korytarzy lądowych w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000;
    • zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna.