iQon

Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

O dofinansowanie mogą starać się osoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne.

Dofinansowanie na:
Projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych obejmujące:
  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją;
  • doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania;
  • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń;
  • zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów);
  • infrastruktura sieci szerokopasmowych;
  • działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu;
  • zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania;
  • organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania, pod warunkiem, że nie stanowią odrębnego projektu.