iQon

Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

O dofinansowanie mogą starać się:

 • Parki narodowe;
 • Parki krajobrazowe i ich zespoły;
 • Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Wojewodowie;
 • Ogrody botaniczne;
 • Ogrody zoologiczne;
 • Instytucje naukowe oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne;
 • Urzędy morskie.

Dofinansowanie na:

 • planowanie działań ochrony, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich,
 • usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych;
 • kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych;
 • usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych;
 • przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych;
 • wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja;
 • zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej;
 • ochrona ex situ i in situ gatunków chronionych i gatunków o zagrożonych pulach genowych;
 • reintrodukcja gatunków;
 • realizacja programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i testowania potomstwa;
 • budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej ochronie przed nadmierną presją turystów na obszary chronione, w tym budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń;
 • budowa centrum/centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt;
 • budowa lub rozbudowa obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych w ramach krajowych programów ochrony gatunków zagrożonych.