iQon

Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

O dofinansowanie mogą starać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez np. przebudowa ciągu technologicznego ograniczająca ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;
  • budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.