iQon

Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat B - Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Szkoły wyższe;
  • Instytucje otoczenia biznesu;
  • Przedsiębiorcy realizujący cele działania.
Dofinansowanie na:
  • Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej; Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy; Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej; Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej